• ارایه مجموعه‌ای از خدمات پژوهشی، اداری و فرهنگی به صورت متمرکز
  • برخورداری از مختصصان مجرب در رشته‌های گوناگون و مشاوران توانمند با سوابق علمی و اجرایی درخشان
  • برخورداری از تجارب مختلف در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجرایی

مجموعه پردازش نقش نیستان با برخورداری از تجارب مختلف در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجرایی و بهره‌گیری از مختصصان مجرب در رشته‌های گوناگون و مشاوران توانمند با سوابق علمی و اجرایی درخشان؛ ارایه مجموعه‌ای از خدمات پژوهشی، اداری و فرهنگی را به صورت متمرکز کارسازی نموده است به گونه‌ای که سازمان‌ها، ادارات، مؤسسات و مراکز علمی می‌توانند بیشتر نیازهای پژوهشی، برنامه‌ریزی، استانداردسازی، اجرایی، فرهنگی و تبلیغات خود را در کارگروه‌های تخصصی این مجموعه برآورده سازند.
شایسته توضیح است در هر یک از کارگروه‌ها سوابق اجرایی پروژه‌های بسیار وجود دارد که در صورت نیاز قابل ارایه می‌باشد.

Designed and Developed by Hadi Adib